Skip to main content

RODO

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prywatna Przychodnia Specjalistyczna DROZD z siedzibą w Katowicach (40-530), przy ul. Drozdów 26, występujaca jako:

 • w zakresie udzielania świadczeń komercyjnych – Prywatna Przychodnia Specjalistyczna Drozd Zbigniew Gąsior (NIP: 9541023247);
 • w zakresie udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych – Prywatna Przychodnia Specjalistyczna Drozd sp. z o.o. (NIP: 9542746315).

Wskazane poniżej zasady przetwarzania danych osobowych dla wskazanych podmiotów są takie same.

Dane kontaktowe: tel. (32) 205 13 13, adres e-mail: kontakt@przychodnia-drozd.pl.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Małgorzaty Gąsior, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych, pod adresem e-mail: IOD@przychodnia-drozd.pl, pod numerem telefonu: 693 626 403  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Zakres przetwarzania

Przetwarzane są Twoje dane osobowe niezbędne przy rejestracji, w tym imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, PESEL oraz dane adresowe i kontaktowe.

Podczas świadczenia usług zdrowotnych zbieramy informacje niezbędne do prawidłowego wykonywania procesu leczenia i postawienia diagnozy,  tworząc w tym celu Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o Twoim stanie zdrowia.

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednak jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia Twojej tożsamości z wykorzystaniem danych osobowych.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pacjentów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą są bezpośrednio właściwe przepisy RODO pozostające w związku z przepisami krajowego prawa medycznego.

Przetwarzane są Twoje dane osobowe dotyczące zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO, który wymienia cele zdrowotne przetwarzania, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Przetwarzane są Twoje dane osobowe w celu udokumentowania stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń, na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Tym samym, przetwarzane są Twoje dane osobowe w celu:

 1. ustalenia Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną oraz weryfikacji danych podczas umawiania wizyty w rejestracji oraz w gabinecie lekarskim;
 2. odbierania i archiwizowania Twoich oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia;
 3. udokumentowania stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń poprzez prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej;
 4. kontaktowania się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu w celu potwierdzenia wizyty, bądź odwołania terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienia o nadchodzącej wizycie, poinformowania o konieczności przygotowania się do wykonywanych badań;
 5. realizacji spoczywającego na nas obowiązku podatkowego i prowadzenia ksiąg rachunkowych, m.in. w związku z wystawianiem rachunków za wykonane przez nas usługi;
 6. jeżeli korzystarz ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, w tym w szczególności dokonywania rozliczeń, z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania i uzupełniania swoich danych;
 3. prawo do przenoszenia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. prawo do usunięcia danych „do bycia zapomnianym”, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej.

Powyższe prawa są realizowane z zastrzeżeniem, że ze względu na przepisy prawa medycznego ich realizacja może być ograniczona.

 1. Profilowanie

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 1. Przekazywanie do państwa trzeciego

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych – co do zasady przez okres 20 lat.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dane osobowe mogą być także przetwarzane do momentu wygaśnięcia roszczeń, w terminach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.